Personuppgiftslagen (523/99) 10 §

Datum för verifikation 11.05.2011

1. Registeransvarig

Mirja Dahl Kb/harjat.com, PB 172, 20101 Åbo

Tel. 040-590 5018, må-fr klo 10-12

harjat.com nätbutiks användarregister:

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter:

harjat.com nätbutiks användarregister består av personuppgifter av dess kunder. Uppgifterna används till att sköta kundrelationen, för marknadsföringsändamål samt andra nätbaserade tjänster.

2. Registrets innehåll:

I registret kan följande uppgifter och deras ändringsuppgifter behandlas:
- företagets namn
- adress
- telefon
- e-post

3. Regelmässiga uppgiftskällor

Personuppgifterna insamlas från den registrerade personligen.

4. Utlämnande och översändande av uppgifter

Inga personuppgifter överlämnas eller översänds till någon.

5. Skydd av registret

Personuppgifterna i elektronisk form är skyddade med allmänt godkända tekniska metoder. Endast namngivna personer har tillgång till personuppgifterna.

6. Rätt till insyn och rättelse

Den registrerade har enligt personuppgiftslagen rätt få veta vilka uppgifter om denne som har
lagrats i registret genom att framställa begäran om utövande av sin rätt till insyn. Begäran om insyn för registeruppgifter ska vara skriftlig och undertecknad. Begäran om insyn kan också göras personligen hos den registeransvarige.

Den registrerade har rätt att kräva korrigering av en felaktig uppgift.